Pevná linka 313 512 420 Ředitel: +420 602 525 348 Účetní: +420 602 534 503

INFORMACE K PROVOZU NAŠÍ JÍDELNY 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. Provoz škol a školských zařízení zůstává od 15.2.2021 do 28.2.2021 ve stejném réžimu. 

Ve školní jídelně se mohou stravovat  pouze žáci prvních a druhých tříd základní školy v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy na distanční výuce a cizí strávníci si mohou stravu odebírat pouze do vlastních jídlonosičů do13:00 hodin. 

Žáci mají v době povinné  distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjímkou doby konzumace stravy.

VÝDEJ STRAVY PRO ŽÁKY A STUDENTY A UČITELE JE DO 13:00 HODIN


Výdej stravy pro cizí strávníky je pořád stejný

VÝDEJ STRAVY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY od 10:30 - 11.00 hod  - POUZE DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ !!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro strávníky - Vnitřní řád školní jídelny

s platností od 1. 9. 2017

Školní jídelna je příspěvkovou organizací vedené v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1453.
Předmětem podnikání je:

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Hostinská činnost - provoz školních jídelen

Je zabezpečeno školní stravování žáků a škol a školských zařízení zřizovaných Městem Rakovník a Středočeským krajem. Obědy pro zaměstnance škol se řídí samostatnou smlouvou o závodním stravování.

Provozem školních jídelen se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

Právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky 107/2005 Sb.
Žák základní školy a střední školy má právo odebrat oběd.

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují a nebo nemají v daný den objednaný oběd (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci), ve školní jídelně nelze vymáhat rezervaci stolu a to z důvodu plynulého chodu jídelny.

 • Strávníci si vybírají z aktuální nabídky 3 druhů jídel
 • Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit. Prokazuje se přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda.
 • Karty a čipy jsou strávníkům prodávány za smluvní cenu (cena tedy může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány. Karta je vždy hrazena strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli.
 • Při zapomenutí čipu pracovnice pokladny vydá strávníkovi náhradní stravenku s obsahem objednaného jídla. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit nový čip.
 • Odhlášení strávníků je nutné učinit minimálně jeden den dopředu do 14,00 hod. na tel. 602 534 503, 313 512 420
 • Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají

Provoz jídelny

Výdej obědů je od 10:30 hod do 14:00 hod
Provozní doba školní jídelny od 6:00 hod do 14:00 hod
Provozní doba kanceláře školní jídelny 7:00 hod do 10:00 hod (vstup do kanceláře po straně budovy školní jídelny – kovové schodiště) směrem ke Gymnáziu
Provozní doba pokladny v jídelně 10:30 hod do 14:00 hod
Výdej stravy pro veřejnost od 10:30 hod do 11:00 hod
Výdej stravy pro žáky, zaměstnance a závodní stravování je od 11:00 hod – 14:00 hod

Registrace, evidence strávníků a způsob platby

Zájemci o stravování ve školní jídelně budou přihlášeni až po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování podepsanou zákonnými zástupci. A dále podepsaným vnitřním řádem. Veškeré změny týkající se vnitřního řádu budou vyvěšeny ve školní jídelně na nástěnkách a na internetových stránkách.
Při mimořádném ukončení studia nebo přestupu na jinou školu je strávník povinen se dostavit k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.

Příspěvek na stravování se platí předem. Strávníci, kteří nemají zaplaceno nedostanou oběd .

 1. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, kde budou zaznamenány jednotlivé pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta)
 2. Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu
 3. Platbu poukazujte ve prospěch účtu společnosti Školní jídelna, Rakovník, příspěvková organizace:
  • převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu 20. den v předcházejícím měsíci
  • vkladem hotovosti u některé pobočky ČSOB banky
  • vkladem hotovosti v pokladně nebo v kanceláři školní jídelny
  • vrácení zůstatku na kontě po dohodě v kanceláři školní jídelny

Údaje pro zřízení příkazu k úhradě:

částku zaslat ve prospěch účtu ČSOB: 271 216 065 /0300
variabilní symbol bude předán při zaregistrování přihlášky.

Denně zodpovědný pracovník přijme soubory přijatých plateb a provede za pomoci příslušného programového vybavení navýšení konta strávníka o příslušnou částku. Všechny pohyby na kontech má každý strávník možnost sledovat přes portál www.sjrako.cz, kde na základě autorizačního hesla je možnost sledovat konto strávníka - konzumace, nabití kont, jídelní lístek, informace o zůstatku.

Výše sazeb za stravování

Cena oběda je platná od 1. 9. 2019

Zařazení do věkových skup se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školní rokem se rozumí období id 1. 9. do 31. 8.)

 • žáci 7-10 let - 24,- Kč
 • žáci 11-14 let - 27,- Kč
 • žáci 15 a více let - 30,- Kč
 • učitelé - 61,- Kč
 • cizí strávníci - 61,- Kč

Stravování žáků v době nemoci

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno a školní akce, apod.) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • Při každém svém počínání je žák povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví svých spolužáků a dalších osob.
 • Žákům je přísně zakázáno manipulovat s vybavením jídelny, zejména pak s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením a zařízením bez dozoru pověřené osoby.
 • Žákům je dále zakázáno otevírat okna, vyklánět se z nich, lézt po zábradlí a naklánět se přes něj, donášet do jídelny věci nesouvisející se stravováním, zejména takové, které by mohly ohrozit život, zdraví, či mravní výchovu (zejména nože, zbraně zápalky, zapalovače, hořlavé kapaliny apod.), Případný nález takovéhoto předmětu hlásí žák neprodleně osobě konající dohled v jídelně.
 • Není vhodné nosit do jídelny cenné předměty včetně mobilních telefonů nebo větší množství peněz, jídelna za případnou ztrátu nebo poškození takových předmětů nenese odpovědnost.
 • Dohled nad žáky vykonávají vždy pověření zaměstnanci jídelny v souladu s Pravidly pro konání dozorů.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu v jídelně jsou žáci povinni hlásit ihned osobě konající dohled. O tomto úrazu bude proveden zápis do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři jídelny. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo v souvislosti se stravováním v jídelně nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se vedení jídelny o úrazu dozví. V knize úrazů se uvedou všechny předtištěné údaje. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popř. jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. Záznam o úrazu vyhotovuje jídelna v případě daném vyhláškou.
 • VYLOUČENÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

  Dne 1.9.2017 nabývá účinnosti novela školského zákona ( zákon č. 101/2017 Sb.) Uvedená novela zavádí povinné vyloučení žáka ze školní jídelny v případě zvláštně závažného zaviněného porušení povinnosti stanovených školským zákonem

   § 31 odstavec 2 školského zákona

  Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školní jídelny nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

V případě úrazu žáka bude postupováno následovně:

 1. pracovník jídelny zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.)
 2. u úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu žáka, který pak rozhodne o dalším postupu
 3. u ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc
 4. v případě nutnosti předá dohled nad žáky dalšímu oprávněnému zaměstnanci jídelny a doprovodí žáka na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice)
 5. pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce žáka
 6. Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci jídelny školení v poskytování první pomoci.

Vlastní stravování

Stravování probíhá samoobslužným způsobem ve výdejní lince, kde strávníci mají možnost výběru ze tří druhů jídel. Součástí jídla je slazený a neslazený čaj, citronová voda. Nápoje jsou k dispozici ve výdejních termosech přímo na jídelně. Po ukončení konzumace strávníci odkládají tác s použitým nádobím na pojízdný pás, ponechání táců na stolech je nepřípustné. Pro konzumaci je strávníkům poskytována dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti. Za úmyslně poškozené zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada.

 • Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými předpisy a společenskými pravidly
 • Záměrné poškození majetku bude přísně postiženo
 • Při hrubé porušení kázně (úmyslné ničení majetku, znehodnocení pokrmu, atd.) může být strávník vyloučen ze školního stravování
 • Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce a kusových doplňků je odnášení jídel mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO
 • Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky

Mimořádný úklid v době výdeje a konzumace jídel

Mimořádný úklid v jídelnách v době výdeje zajišťují pomocné pracovnice kuchyně. Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití, ...) je strávník povinen upozornit pracovníka dozoru nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v celém prostoru školní jídelny.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůži jiným žákům a studentům, zejména na mladších a slabších postižených, jsou přísně zakázáné.

Odkládání věcí

Pro odkládání oděvů, tašek a dalších příručních zavazadel jsou určeny věšáky v šatně jídelny a v prostorách jídelny. Jídelna neodpovídá za ztráty věcí a cenných věcí.

Náměty, připomínky a stížnosti

Školní jídelna je samostatné školské zařízení, proto je nutné případné připomínky k jídelnímu lístku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. a dotazy řešit s ředitelem školní jídelny.

Velikost porce lze připomínkovat v okamžiku převzetí porce u výdejního pultu, kvalitu jídla v okamžiku zjištění závady.

Provozní řád je vyvěšen ve Školní jídelně, na webových stránkách a je všem strávníkům přístupný. Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem informování písemným sdělením každému strávníkovi. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách Školní jídelny, přístupné jsou taktéž na adrese www.sjrako.cz.

Závěrečné ustanovení

Tento vnitřní předpis je platný od 1. 9. 2017

Pozbývá platnosti předešlý Vnitřní předpis, který byl od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017


V Rakovníku

Kremer Jiří
Ředitel školní jídelny

Vnitřní řád byl zpracován na základě následujících předpisů:

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování
 • Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb. k 1.1.2007
 • 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění