Pevná linka 313 512 420 Ředitel: +420 602 525 348 Účetní: +420 602 534 503
POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ v období šíření Covidové infekce VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022.

UPOZORNĚNÍ

Od 1.11.2021 mají i školní jídelny povinnost kontrolovat OTN ( očkování, testování, prodělání nemoci) cizích strávníků při vstupu do provozovny.

Při vstupu do naší jídelny je nutné nosit ochranu úst a nosu mimo konzumaci.

Při distanční výuce lze odebírat obědy do jídlonosičů v době od :

10,30 - 11,00 hod. v jídelně

11,00 - 13,00 hod. v suterénu školní jídelny  -  vchod průjezdem z hlavní silnice

 

 

Výdej obědů v ŠJ: Při vstupu do jídelny si každý žák dezinfikuje ruce. Žáci dbají pokynů pracovníků jídelny. Pokrmy vydává personál u okénka, žák obdrží příbor, hlavní jídlo a polévku. Vzhledem k tomu, že každý příchozí do jídelny je povinen, si před vstupem do jídelny dezinfikovat ruce, může se na tomto základě sám obsloužit u pultu s nápoji. Po konzumaci oběda si žák odnese použité nádobí k okénku určenému k tomuto účelu. Oběd v první den nemoci je možné si odnést v jídlonosiči a vyzvednout pouze v době od 10:30 do 11:00. Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle možností školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny, přídavek masa není možný. V průběhu výdeje obědů mají strávníci v nabídce vždy čistou vodu nebo čaj, džus, případně jiný nápoj.

Odnášení stravy mino jídelnu.

Pravidelné odnášení stravy v jídlonosiči není možné, z důvodu narušení teplotního řetězce a následného možného vzniku problémů.

Informace pro strávníky - Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková  organizace

IČO: 04188101

s platností od 1. 9. 2021

 

Kontakty:

313 512 420 – kancelář

602 534 503 - kancelář

602 525 348 – ředitelka Monika Slachová

e-mail: info@sjrako.cz

Obsah

1.     Úvodní ustanovení

2.     Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

2.1   Práva a povinnosti strávníků

2.2.  Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků/studentů

2.3   Zákonní zástupci žáků/studentů mají právo

2.4   Zákonní zástupci žáků/studentů jsou povinni

2.5.  Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy

2.6.  Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

3.     Provoz a vnitřní režim školy

3.1   Účastníci stravování

3.2   Provoz školní jídelny

3.3.  Cena stravného a platby

3.4.  Vnitřní režim školní jídelny

3.5   Vnitřní řád školní jídelny, účinnost od 1. 9. 2021

4.     Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků/studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí

4.1.  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků/studentů a ostatních strávníků

4.2.  Postup pro informování o úrazu

4.3.  Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

5.     Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona Č. 561/2004 Sb. o  předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci/studenti, zaměstnanci příslušných škol a ostatní strávníci v souladu s vnitřními předpisy ŠJ. Přihláškou ke stravování strávník souhlasí s vnitřním řádem a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce u ŠJ nebo na webových stránkách školní jídelny http://www.sjrako.cz/ (v hlavním menu). Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně ŠJ, u vedoucí ŠJ a na webových stránkách školní jídelny.

 

2. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školní jídelny

2.1 Práva a povinnosti strávníků

 • Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního stravovacího čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit.
 • Prokazuje se přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda.
 • Čipy jsou strávníkům prodávány dle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách http://www.sjrako.cz/, stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány. Čip je vždy  hrazen strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli.
 • Při zapomenutí čipu pracovnice pokladny vydá strávníkovi náhradní stravenku na základě předložení dokladu např. žákovská knížka, občanský průkaz…, poté strávník obdrží náhradní stravenku s obsahem objednaného jídla. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit nový čip
 • Odhlášení strávníků je nutné učinit minimálně jeden den dopředu do 16:00 hod.
 • Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 • Strávníci mají právo být respektováni.
 • Strávníci mají povinnost dodržovat daná pravidla při stravování ve ŠJ.
 • Strávníci mají povinnost dbát pokynů  pracovníků ŠJ i ostatních pracovníků vykonávajících dohled nad žáky/studenty během stravování.
 • Strávníci mají povinnost šetrně zacházet s nádobím, ostatními předměty a věcmi v prostorách ŠJ, je zakázáno manipulovat s vybavením jídelny, zejména s vypínači.
 • Strávníkům je zakázáno otvírat okna, vyklánět se z nich, lézt po zábradlí a naklánět se přes něj.
 • Je zakázáno do jídelny nosit věci nesouvisející se stravováním, zejména takové, které by mohly ohrozit život, zdraví či mravní výchovu (zejména nože, zbraně, zápalky, zapalovače, hořlavé kapaliny apod. )
 • Není vhodné nosit do jídelny cenné předměty včetně mobilních telefonů nebo větší množství peněz, jídelna za případnou ztrátu nebo poškození takových předmětů nenese odpovědnost.
 • Strávníci mají právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Strávníci mají právo na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Strávníci mají právo na dostatek času na konzumaci stravy.

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků/studentů

 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu žáka/studenta do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování žáka/studenta ve ŠJ.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem ŠJ.

2.3 Zákonní zástupci žáků/studentů mají právo

 • vznést připomínky či návrhy k práci ŠJ prostřednictvím vedoucí nebo ředitelky ŠJ.
 • odebrat si stravu za první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole.

2.4 Zákonní zástupci žáků/studentů jsou povinni

 • řádně vyplnit přihlášku do ŠJ
 • dodržovat termín odhlašování obědů
 • odhlásit stravování žáka/studenta den předem do 16:00 hod.

 2.5 Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školní jídelny

 • Dohled nad žáky/studenty je zabezpečován pracovníky ŠJ.
 • Žáci/studenti a ostatní strávníci jsou ve vztahu k pracovníkům ŠJ povinni dodržovat pravidla slušného chování.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky ŠJ jsou založeny na vzájemném respektu a  slušnosti.

2.6 Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

 • Žáci/studenti, zaměstnanci ŠJ, zákonní zástupci žáků i ostatní strávníci se k sobě chovají slušně a ohleduplně.
 • Žáci/studenti prokazují úctu pedagogickým i ostatním pracovníkům ŠJ, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky ŠJ.
 • Dohled ve ŠJ vydává žákům/studentům a ostatním strávníkům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

3.1 Účastníci stravování

 • ŠJ zajišťuje především stravování žáků/studentů v době jejich účasti ve školském zařízení, zároveň umožňuje stravování zaměstnanců příslušných škol a stravování pro veřejnost v hodinách v souladu s tímto Vnitřním řádem.
 • V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu ŠJ má ředitelka jídelny právo po předchozím upozorněním vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.
 • Jedná se o ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování, hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům ŠJ a ostatním strávníkům.  Toto se považuje za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovené zákonem  §31 odstavec 2 školského zákona .

3.2 Provoz školní jídelny

Doba výdeje stravy:

 • Výdej stravy pro veřejnost je od 10:30 hod do 11:00 hod
 • Výdej stravy pro žáky/studenty a zaměstnance škol je od 11:00 hod do 14:00 hod
 • Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem.
 • Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách ŠJ. ŠJ si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
 • Pro žáky/studenty se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka/studenta ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za účast ve škole (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.
 • Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 16.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.
 • Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u ŠJ a na internetu (Jídelníček). Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.
 • Školní jídelna vaří dle aktuální nabídky 3 druhy jídel.

3.3 Cena stravného

Věkové skupiny:           Cena oběda:

Žáci 7 – 10 let                          28,00 Kč

Žáci 11 – 14 let                        31,00 Kč

Žáci 15 a více let                     35,00 Kč

Učitelé                                       72,00 Kč

Cizí strávníci                             72,00 Kč

Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

 • Příspěvek na stravování platí strávník předem.
 • Stravné se platí převodem z jakéhokoliv účtu nebo hotovostně ve ŠJ.
 • Způsob úhrady: příkazem z účtu, popřípadě hotově v kanceláři ŠJ nebo přímo v pokladně ŠJ.
 • Přeplatky na stravném po ukončení studia, u ostatních strávníků po dohodě, mohou být vráceny v hotovosti nebo na bankovní účet na základě vyplněné žádosti o vrácení přeplatku, která je ke stažení na webových stránkách http://www.sjrako.cz/ , v záložce info pro strávníky.

3. 4 Vnitřní režim školní jídelny

 • Strava se vydává žákovi/studentovi, pokud se daný den zúčastní školního vzdělávání. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.

3. 5 Vnitřní řád školní jídelny, účinnost 1. 9. 2021

 • Žáci/studenti dbají pokynů pedagogického dozoru a pracovníků ŠJ.
 • Strávníci dodržují vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků/studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků/studentů a ostatních strávníků

 • Žáci/studenti a ostatní strávníci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.
 • Žáci/studenti a ostatní strávníci jsou povinni řídit se řádem ŠJ a pokyny pracovníků ŠJ.
 • Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.
 • Bezpečnost zajišťuje vždy zaměstnanec ŠJ.
 • Každý pracovník ŠJ je povinen hlásit vedení ŠJ veškeré závady na zařízení, v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením ŠJ náhradní prostory pro výdej a konzumaci jídla.

4.2 Postup pro informování o úrazu

 • Žák/student i ostatní strávník hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně dohledu či jinému pracovníkovi ŠJ.
 • Každý pracovník ŠJ, který je informován o úrazu žáka/studenta i ostatního strávníka, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka/studenta a vedení školy. Je povolán zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením žáka/studenta.

 

4.3 Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 

Každý zaměstnanec ŠJ důsledně řeší a oznamuje vedení nebo ŠJ jakékoli náznaky projevu násilí, šikany a rasismu.

 

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 • Žáci/studenti a ostatní strávníci dbají na čistotu prostoru ŠJ a nepoškozují majetek, které tvoří zařízení ŠJ.
 • Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce dítěte.

 

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 1. 9. 2021

Pozbývá platnosti předešlý Vnitřní řád, který byl platný do 31. 8. 2021